Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản cho Người Mới Bắt Đầu

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản là nền tảng quan trọng cho bất kỳ ai muốn nắm vững ngôn ngữ này. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước cơ bản để hiểu và sử dụng ngữ pháp tiếng Anh một cách hiệu quả.

Các Phần Ngữ Pháp Tiếng Anh Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu

Danh Từ và Đại Từ

Giới Thiệu

 • Danh Từ: Là từ ngữ dùng để chỉ người, sự vật, sự việc, hoặc khái niệm. Danh từ có thể chia thành hai loại chính: danh từ riêng (chỉ tên cụ thể, như “Hà Nội”, “John”) và danh từ chung (chỉ sự vật hoặc khái niệm một cách chung chung, như “cây”, “hạnh phúc”).
 • Đại Từ: Là từ được sử dụng để thay thế cho danh từ, giúp tránh lặp lại từ ngữ và làm cho câu chuyện hoặc bài viết trở nên gọn gàng hơn. Có nhiều loại đại từ như đại từ nhân xưng (ví dụ: “I”, “you”), đại từ sở hữu (“my”, “their”), và đại từ chỉ định (“this”, “that”).

Cách Sử Dụng và Ví Dụ Minh Họa

 • Danh Từ:
  • Danh từ riêng: “Maria đang học tại trường Harvard.”
  • Danh từ chung: “Cây phong đang rụng lá.”
 • Đại Từ:
  • Đại từ nhân xưng: “He is a doctor.” (Anh ấy là bác sĩ.)
  • Đại từ sở hữu: “This is their house.” (Đây là nhà của họ.)
  • Đại từ chỉ định: “That book is interesting.” (Quyển sách kia thú vị.)

Động Từ và Các Thì – Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản

Tầm Quan Trọng của Động Từ

Động từ là trung tâm của một câu, biểu thị hành động, trạng thái hoặc sự tồn tại. Sự hiểu biết về động từ là cần thiết để xây dựng câu chính xác và diễn đạt ý nghĩa mong muốn.

Hướng Dẫn Chia Động Từ Các Thì Khác Nhau

1. Hiện Tại Đơn (Simple Present)

 • Cấu trúc:
  • Khẳng định: S + V(s/es) với ngôi thứ ba số ít.
  • Phủ định: S + do/does not + V.
  • Câu hỏi: Do/Does + S + V?
 • Ví dụ:
  • Khẳng định: “She walks to school.”
  • Phủ định: “He does not play football.”
  • Câu hỏi: “Do you like apples?”

2. Quá Khứ Đơn (Simple Past)

 • Cấu trúc:
  • Khẳng định: S + V-ed/V2 (động từ quá khứ).
  • Phủ định: S + did not + V.
  • Câu hỏi: Did + S + V?
 • Ví dụ:
  • Khẳng định: “I visited the museum.”
  • Phủ định: “She did not watch the movie.”
  • Câu hỏi: “Did they travel last summer?”

3. Hiện Tại Tiếp Diễn (Present Continuous)

 • Cấu trúc:
  • Khẳng định: S + am/is/are + V-ing.
  • Phủ định: S + am/is/are not + V-ing.
  • Câu hỏi: Am/Is/Are + S + V-ing?
 • Ví dụ:
  • Khẳng định: “They are playing tennis.”
  • Phủ định: “I am not reading a book.”
  • Câu hỏi: “Is she sleeping?”

4. Quá Khứ Tiếp Diễn (Past Continuous)

 • Cấu trúc:
  • Khẳng định: S + was/were + V-ing.
  • Phủ định: S + was/were not + V-ing.
  • Câu hỏi: Was/Were + S + V-ing?
 • Ví dụ:
  • Khẳng định: “He was watching TV when I called.”
  • Phủ định: “We were not playing football.”
  • Câu hỏi: “Were you sleeping at 10 pm?”

5. Hiện Tại Hoàn Thành (Present Perfect)

 • Cấu trúc:
  • Khẳng định: S + has/have + V3/ed.
  • Phủ định: S + has/have not + V3/ed.
  • Câu hỏi: Has/Have + S + V3/ed?
 • Ví dụ:
  • Khẳng định: “She has finished her homework.”
  • Phủ định: “They have not met him before.”
  • Câu hỏi: “Have you seen this movie?”

6. Tương Lai Đơn (Simple Future)

 • Cấu trúc:
  • Khẳng định: S + will/shall + V.
  • Phủ định: S + will/shall not + V.
  • Câu hỏi: Will/Shall + S + V?
 • Ví dụ:
  • Khẳng định: “I will travel to Japan next year.”
  • Phủ định: “He will not attend the meeting.”
  • Câu hỏi: “Will you join us?”

Mỗi thì trong tiếng Anh có cách chia động từ riêng, và việc nắm vững cách chia này là cần thiết để xây dựng câu chính xác và diễn đạt ý đúng đắn. Khi bạn làm quen với các cấu trúc này, việc sử dụng động từ trong các tình huống khác nhau sẽ trở nên tự nhiên và chính xác hơn.

Tính Từ và Trạng Từ

Tính Từ

 • Khái Niệm: Tính từ là từ loại dùng để mô tả hoặc chỉ định các đặc điểm của danh từ, như kích thước, màu sắc, chất lượng, số lượng, v.v.
 • Cách Sử Dụng: Tính từ thường đứng trước danh từ để mô tả danh từ đó. Chúng cũng có thể đứng sau động từ liên kết (như “be”, “seem”, “look”) để mô tả chủ ngữ.
 • Ví dụ:
  • “A beautiful house” (Một ngôi nhà đẹp).
  • “The water is cold.” (Nước lạnh.)
  • “She seems happy.” (Cô ấy trông vui.)

Trạng Từ

 • Khái Niệm: Trạng từ là từ loại dùng để mô tả hoặc bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ khác, trạng từ khác, hoặc cả câu.
 • Cách Sử Dụng: Trạng từ có thể chỉ cách thức, thời gian, địa điểm, mức độ, hoặc nguyên nhân của hành động. Chúng có thể đứng ở nhiều vị trí trong câu, nhưng thường đứng sau động từ hoặc cả cụm động từ.
 • Ví dụ:
  • “She sings beautifully.” (Cô ấy hát hay.)
  • “He quickly ran to the station.” (Anh ấy chạy nhanh đến ga.)
  • “The movie was very interesting.” (Bộ phim rất thú vị.)

Giới Từ và Cụm Giới Từ trong ngữ pháp tiếng anh cơ bản

Giới Từ

 • Khái Niệm: Giới từ là từ loại dùng để thiết lập mối quan hệ về thời gian, địa điểm, hướng, nguyên nhân hoặc cách thức giữa các từ hoặc cụm từ.
 • Cách Sử Dụng: Giới từ thường đứng trước danh từ hoặc đại từ để tạo thành cụm giới từ, chỉ rõ mối quan hệ giữa danh từ hoặc đại từ đó với phần khác của câu.
 • Ví dụ:
  • “On the table” (Trên bàn).
  • “Before sunset” (Trước lúc hoàng hôn).
  • “With her friends” (Với bạn bè cô ấy).

Cụm Giới Từ

 • Khái Niệm: Cụm giới từ là sự kết hợp giữa giới từ và danh từ (hoặc đại từ) theo sau, tạo thành một đơn vị ngữ pháp có nghĩa hoàn chỉnh.
 • Cách Sử Dụng: Cụm giới từ thường được dùng để chỉ thời gian, địa điểm, nguyên nhân, mục đích, hoặc cách thức của một hành động hoặc trạng thái.
 • Ví dụ:
  • “In front of the house” (Ở trước nhà).
  • “At the end of the road” (Ở cuối con đường).
  • “For the purpose of learning” (Với mục đích học hỏi).

Nắm vững cách sử dụng tính từ, trạng từ, giới từ, và cụm giới từ là bước quan trọng giúp bạn xây dựng câu văn tiếng Anh một cách chính xác và tự nhiên.

Áp Dụng Ngữ Pháp Trong Giao Tiếp

Việc Sử Dụng Ngữ Pháp Trong Câu

Việc xây dựng câu hoàn chỉnh trong tiếng Anh yêu cầu sự hiểu biết về cách sử dụng ngữ pháp một cách chính xác. Một câu tiếng Anh hoàn chỉnh thường bao gồm một chủ ngữ (subject), một vị ngữ (predicate), và có thể kèm theo bổ ngữ (complement) và trạng ngữ (adverbial).

 • Chủ Ngữ và Vị Ngữ: Là hai thành phần cơ bản của một câu. Chủ ngữ thường là người hoặc vật thực hiện hành động, trong khi vị ngữ thường chứa động từ mô tả hành động hoặc trạng thái.
 • Bổ Ngữ và Trạng Ngữ: Bổ ngữ bổ sung ý nghĩa cho chủ ngữ hoặc động từ, còn trạng ngữ cung cấp thông tin thêm về thời gian, địa điểm, nguyên nhân, hoặc cách thức của hành động.

Ví dụ cách xây dựng câu:

 • “The cheerful girl (chủ ngữ) is singing (vị ngữ) a lovely song (bổ ngữ) in the park (trạng ngữ).” (Cô gái vui vẻ đang hát một bài hát hay trong công viên.)

Ngữ Cảnh Thực Tế và Ví Dụ

Trong giao tiếp hàng ngày, việc sử dụng ngữ pháp tiếng Anh một cách linh hoạt và chính xác giúp cho việc truyền đạt thông điệp trở nên rõ ràng và hiệu quả. Dưới đây là một số ví dụ về cách áp dụng ngữ pháp trong các tình huống giao tiếp thực tế:

 1. Khi Gặp Gỡ và Chào Hỏi:
  • “How are you doing today?” (Bạn khỏe không hôm nay?)
  • “I'm feeling great, thanks!” (Mình cảm thấy rất tốt, cảm ơn!)
 2. Trong Môi Trường Làm Việc:
  • “Could you please send me the report by tomorrow?” (Bạn có thể gửi cho tôi báo cáo vào ngày mai được không?)
  • “Sure, I will complete it tonight.” (Chắc chắn, tôi sẽ hoàn thành nó tối nay.)
 3. Khi Mua Sắm:
  • “Do you have this shirt in a smaller size?” (Bạn có chiếc áo này ở cỡ nhỏ hơn không?)
  • “Let me check in the back for you.” (Để tôi kiểm tra ở phía sau cho bạn.)
 4. Trong Cuộc Trò Chuyện Thân Mật:
  • “I've been feeling really stressed lately.” (Dạo này mình cảm thấy căng thẳng quá.)
  • “Why don't we go out for a coffee and talk about it?” (Tại sao chúng ta không đi uống cà phê và nói về nó?)
 5. Tiếp tục cuộc trò chuyện:
  • “That sounds like a good idea. I could use a break.” (Nghe có vẻ là một ý kiến hay. Mình cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi.)
  • “Great! It’s always better to share what’s on your mind.” (Tuyệt! Luôn tốt hơn khi chia sẻ những điều bạn đang nghĩ.)
 Cuộc trò chuyện này không chỉ thể hiện cách sử dụng ngữ pháp trong giao tiếp thông thường mà còn cho thấy tầm quan trọng của việc lắng nghe và đồng cảm trong các mối quan hệ. Khi sử dụng ngôn ngữ, không chỉ cần chú ý đến cấu trúc ngữ pháp mà còn cần phải nhận thức về cách thức giao tiếp có thể ảnh hưởng đến người khác.

Các Bước Học Ngữ Pháp Tiếng Anh Hiệu Quả

Bắt Đầu từ Cơ Bản

Học ngữ pháp tiếng Anh hiệu quả bắt đầu từ việc nắm vững các nguyên tắc cơ bản. Trước khi chuyển sang những phần phức tạp hơn, hãy chắc chắn rằng bạn hiểu rõ các khái niệm cơ bản như danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, và cấu trúc câu cơ bản. Cách tốt nhất để làm điều này là qua việc đọc và nghiên cứu những tài liệu ngữ pháp dành cho người mới bắt đầu.

Tham gia khóa học tiếng anh trực tuyến tại galaxyedu.vn

Thực Hành Thường Xuyên

Không có gì thay thế được cho việc thực hành. Hãy cố gắng viết và nói tiếng Anh mỗi ngày. Bạn có thể bắt đầu với việc viết nhật ký hàng ngày, tạo các câu với từ vựng và ngữ pháp mới học, hoặc thậm chí nói chuyện với chính mình trong gương. Sự lặp lại và thực hành sẽ giúp bạn nhớ và sử dụng ngữ pháp một cách tự nhiên hơn.

Sử Dụng Tài Liệu Phù Hợp

Lựa chọn sách giáo trình và nguồn học trực tuyến phù hợp với trình độ của bạn. Có rất nhiều tài nguyên miễn phí và trả phí trên internet có thể giúp bạn học ngữ pháp, từ các video giáo dục trên YouTube đến các khóa học trực tuyến trên Udemy hay Coursera. Đừng quên tận dụng các ứng dụng học tiếng Anh như Duolingo hay Babbel.

Tương Tác với Người Bản Xứ

Giao tiếp với người bản xứ là một phần quan trọng của việc học ngôn ngữ. Bạn có thể sử dụng các ứng dụng như Tandem hoặc HelloTalk để nói chuyện với người bản xứ, hoặc tham gia các khóa học trực tuyến nơi bạn có cơ hội tương tác với giáo viên và sinh viên khác.

Luyện Nghe và Phát Âm

Luyện nghe và phát âm là hai kỹ năng quan trọng. Bạn có thể luyện nghe qua việc xem phim, nghe nhạc, hoặc nghe podcast bằng tiếng Anh. Đối với việc luyện phát âm, hãy thử nghe và bắt chước cách phát âm của người bản xứ, hoặc sử dụng các ứng dụng như Elsa Speak để cải thiện.

Kết Luận

Học ngữ pháp tiếng Anh là một quá trình dài hơi đòi hỏi sự kiên nhẫn và thực hành liên tục. Bằng cách bắt đầu từ cơ bản, thực hành thường xuyên, sử dụng tài liệu phù hợp, tương tác với người bản xứ, và luyện nghe cũng như phát âm, bạn sẽ dần dần cải thiện và nắm vững ngữ pháp tiếng Anh. Hãy nhớ rằng, mỗi bước nhỏ bạn thực hiện hàng ngày đều đóng góp vào hành trình học ngữ pháp của bạn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *